วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
กิจกรรม  แนะแนว                                                                 เวลา  40  ชั่วโมง
เรื่อง  อาชีพของครอบครัว                                                         เวลา  1  ชั่วโมง
                                                                                                        
 
 สาระสำคัญ
               การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของครอบครัว   เป็นแนวทางในการเรียนรู้อาชีพอื่นๆ  และเป็น การสร้างทัศนคติที่ดี ในการประกอบอาชีพในอนาคต

จุดประสงค์การเรียนรู้
               1.  รู้จักอาชีพในท้องถิ่นและบอกข้อมูลอาชีพของครอบครัวได้  (K)
               2.  มีทักษะกระบวนการในการทำงานร่วมกัน  (P)
               3.  มีพฤติกรรมด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  (A)            

สาระการเรียนรู้
               ข้อมูลที่ควรทราบในการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ   

กิจกรรมการเรียนรู้
               1. นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับอาชีพใกล้ตัว   ที่พบเห็นในท้องถิ่นว่ามีอาชีพต่าง อะไรบ้าง  โดยเริ่มจากอาชีพในครอบครัวของนักเรียน ( อาชีพทำสวนลางสาด, ปลูกหอม, ทำนา, ครู, พยาบาล, ตำรวจฯลฯ )
               2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า   หลังจากที่ทำกิจกรรมในคาบนี้แล้ว นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของครอบครัวได้
               3. นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับอาชีพในครอบครัวของนักเรียน  ดังนี้
                       – นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพของครอบครัวหรือไม่  อย่างไร
                       – นักเรียนเห็นว่าอาชีพของครอบครัว  มีคุณค่าอย่างไรบ้าง
               4.  จากนั้น  นักเรียนศึกษาแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  เรื่องอาชีพของครอบครัว 
ซักถามในข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจ   และรับงานการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเป็นการบ้าน  โดยเน้นนักเรียนด้านความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร  ทำงานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  และส่งงานตรงเวลานัดหมาย
               5.  นักเรียนและครูร่วมสรุปถึง  ความสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
               แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเรื่องอาชีพของครอบครัว
ใบงาน
เรื่อง อาชีพของครอบครัว
               1.  ชื่อสกุล ผู้สัมภาษณ์………………………………………….………………ชั้น………...เลขที่……..….   
               2.  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ( นาย,นาง,นางสาว )….…….นามสกุล……..................................…….…
บ้านเลขที่……….….หมู่บ้าน……….….อำเภอ….………จังหวัด………….……..…….
               3. อาชีพที่ทำเป็นประเภท
oงานอิสระ
oงานเอกชน ( o บริษัท o ห้างร้าน o โรงงาน )
oรับจ้าง
oรับราชการ
               4. สถานที่ประกอบอาชีพคือ…………………………………………………………………………………….…….
เนื้อที่ประมาณ…………………..( ไร่/ตารางวา )
               5. ลักษณะของงานที่ทำ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
               6. ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
               7. รายได้จากการประกอบอาชีพ……………………บาท/เดือน:ปี
               8. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น